Seznam předmětů

Přehled předmětů v oboru Čeština jako cizí jazyk

Detailní přehled předmětů oboru naleznete zde.

1. semestr

 • Úvod do studia jazyka
 • Fonetika a fonologie češtiny
 • Česká literatura I
 • Čeština v kontextu slovanských jazyků
 • Obecná pedagogika
 • Obecná psychologie
 • Obecná didaktika
 • Úvod do pedagogické praxe
 • Cizí jazyk 1

Posluchači, kteří nejsou rodilými mluvčími češtiny,si jako Cizí jazyk povinně zvolí češtinu.

2. semestr

 • Morfologie češtiny I
 • Česká literatura II
 • Kulturní dějiny Evropy a anglicky mluvících zemí
 • Problémy mezikulturní komunikace
 • Technika filologické práce
 • Vzdělávání dospělých
 • Pedagogická psychologie v učení a vzdělávání dospělých
 • Pedagogické plánování
 • Cizí jazyk 2

3. semestr

 • Morfologie češtiny II
 • Kulturní dějiny českých zemí I
 • Kulturní dějiny zemí jihovýchodní Asie
 • Sociální psychologie v učení a vzdělávání dospělých
 • Výuka prostředků jazykového systému
 • Lingvodidaktika I
 • Pedagogická praxe I
 • Cizí jazyk 3

4. semestr

 • Lexikologie a sémantika
 • Syntax češtiny I
 • Kulturní dějiny českých zemí II
 • Integrace cizinců v České republice
 • Vybrané jevy z české gramatiky a jejich didaktická prezentace
 • Výuka řečových dovedností
 • Lingvodidaktika II
 • Pedagogická praxe II
 • Cizí jazyk 4

5. semestr

 • Syntax češtiny II
 • Stylistika a lingvistika textu
 • Vývoj češtiny
 • Specifické techniky jazykové výuky
 • Lingvodidaktika III
 • Pedagogická praxe III
 • Cizí jazyk 5

6. semestr

 • Pragmalingvistika
 • Sociolingvistika
 • Komplexní jazykové rozbory
 • Výuka cizího jazyka pro specifické účely
 • Lingvodidaktika IV
 • Pedagogická praxe IV
 • Diplomový seminář
 • Cizí jazyk 6

 

Povinně volitelné a volitelné předměty

 Budou nabízeny podle možností školy a zájmu posluchačů

 • Alternativní pedagogické směry
 • Analýza Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 • Čeština na internetu
 • Gramatika ve výuce cizího jazyka
 • Introduction to Teaching Young Learners
 • Jak napsat odborný text
 • Jazykový management v situacích jazykového kontaktu
 • Kritická analýza diskurzu
 • Kultura mluveného projevu
 • Lexikon ve výuce češtiny jako cizího jazyka
 • Lingvistika strukturní, komunikační a kognitivní 
 • Multimedia in Language Teaching
 • Praha kulturní, zejména literární
 • Profesionalizace pedagogického pracovníka
 • Techniky výuky gramatiky
 • Vzdělávací systémy v mezinárodním srovnání
 • Cizí jazyk II (N, Š, F, R) 1-5
 • Konverzace v cizím jazyce