Info o projektu

sticker-100x24-cmyk

Součástí projektu jsou 2 typy metodických seminářů a 2 e-learningové kurzy (jazykový a metodický), které jsou všechny plně hrazeny z veřejných prostředků.

 

Cílová skupina projektu

Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol kraje Vysočina.
Všechny aktivity tohoto projektu jsou určeny kvalifikovaným i nekvalifikovaným učitelům angličtiny a metodikům a vedoucím předmětových komisí jednotlivých škol
Pokud si nejste jisti, zda jste cílovou skupinou projektu, kontaktujte managera projektu paní Lucii Sojkovou e-mailem: sojkova@mail.akcentcollege.cz nebo se informujte na tel. čísle +420 261 109 234.

 

1.  Aktivity projektu

1.    Zjištění a analýza aktuálních vzdělávacích potřeb pedagogů-angličtinářů v oblasti jazykového vzdělávání

Závěrečnou zprávu k této aktivitě si můžete stáhnout zde.

V rámci této aktivity budou e-mailem zaslány na MŠ, ZŠ a SŠ v kraji Vysočina dotazníky, jejichž úkolem je identifikovat nejčastější problémy, které vyučující cizích jazyků pociťují. 

Dotazník si můžete stáhnout zde.

Zároveň budou mít oslovení pedagogičtí pracovníci možnost doplnit vlastní zkušenosti a potřeby.
Metodik vyhodnotí vyplněné dotazníky a zpracuje zprávu popisující hlavní problémy, nedostatky a potřeby, které pedagogové pociťují v oblasti vlastního vzdělávání a současně navrhne možná řešení. Závěrečná analýza vezme v úvahu specifická kritéria (věk žáků, vyučovaný jazyk, kvalifikovanost učitelů apod.)

 

Pedagogům, kteří zašlou dotazník, poskytne metodik konzultaci – 30min., vyhodnotí potřeby vzhledem k jeho pracovní náplni, nabídne možnosti dalšího vzdělávání, poskytne zpětnou vazbu k potřebám pedagoga.

Dne 22. května proběhlo losování dotazníků. (VIDEO)

 

2.    Metodické semináře pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ

10 samostatných jednodenních seminářů, každý zaměřený na specifické téma/aktivitu při výuce angličtiny vč. práce s předškolními dětmi (e-learning, použití interaktivní tabule, multimice, internet, příprava ke zkoušce, hodnocení mock testů, reading, writing, speaking, příprava hodiny, výběr výuk. mat. apod.)

Hodinová dotace semináře: 4 vyučovací hodiny

 

Témata a termíny seminářů

Klikněte na téma, které vás zajímá

 

PRO         TÉMA TERMÍN     
1. stupeň ZŠ Organizace a řízení vyučování, praktické tipy pro efektivní vedení výuky angličtiny 20.1.2011
pátek
 1. a 2. stupeň ZŠ
a SŠ
Prezentace nového jazyka 17.2.2012
pátek
 MŠ a 1. stupeň ZŠ Využití příběhů ve výuce  9.3.2012
pátek
  1. a 2. stupeň ZŠ
a SŠ
 Vytváření, adaptace a hodnocení učebních materiálů  23.3.2012
pátek
1. a 2. stupeň ZŠ
a SŠ
Testování a hodnocení žáků, příprava na mezinárodní zkoušky pro děti a mládež 2.4.2012
pondělí
 
1. a 2. stupeň ZŠ
a SŠ
Efektivní výuka a nácvik jazykových dovedností – poslech a mluvení 20.4.2012
pátek
 
MŠ a 1. stupeň ZŠ Výuka angličtiny pro děti předškolního a raného školního věku 18.5.2012
pátek
 
MŠ a 1. stupeň ZŠ Výuka angličtiny pro děti předškolního a raného školního věku 8.6.2012
pátek
2. stupeň ZŠ a SŠ Efektivní výuka a nácvik jazykových dovedností – čtení a psaní 12.9.2012
středa
 
2. stupeň ZŠ Využití technologií ve výuce (interaktivní tabule, e-learning, multimice, internet, video) 21.9.2012
pátek
2. stupeň ZŠ a SŠ Efektivní plánování a příprava hodin 8.10.2012
pondělí
 

 

Závaznou přihlášku na seminář naleznete zde
 
Každý seminář bude obsahovat:

  • vložení vstupního videa z ukázkové hodiny a otázek pro samostatnou práci s videem – pokyny pro práci budou účastníkům zaslány e-mailem před vstupním seminářem
  • vstupní 4 hodinový seminář
  • seznámení s tématem/aktivitou, práce s videem dle zaslaných otázek, hodnocení práce pedagogů, demonstrace praktického využití aktivity v hodinách, zadání úkolů pro samostatnou práci (využití aktivity ve vlastní třídě apod.)
  • samostatná práce účastníků na zadaných úkolech – trvání 14 dní
  • vyzkoušení aktivity ve vlastní hodině, zaslání feedbacku lektorovi – hodnotí jednotlivých příspěvků na on-line fóru, poskytne zpětnou vazbu a odpovědi na dotazy
  • po uplynutí 14 dní lektor cca 1x týdně odpovídá na dotazy do ukončení celého projektu

Ukončení kurzu:
Kurz bude ukončen vydáním osvědčení pro úspěšné posluchače.

 

3.    Metodické semináře pro metodiky a vedoucí předmětových komisí

Dvoudenní seminář specielně zaměřený na problematiku zkvalitnění postupů vedoucích k efektivnějšímu hodnocení práce pedagogických pracovníků (včetně rodilých mluvčí), jejich výběru a vedení s důrazem na zpětnou vazbu.V průběhu semináře budou probrána např. témata: hospitace (průběh, vyhodnocení a následná práce s pedagogem)

  • rozvoj učitelských dovedností (příprava a vedení workshopů)
  • rodilý mluvčí (koordinace práce r.m. a ostatních učitelů AJ, r.m. při volitelných aktivitách, kvalifikace, výběr, využití při výuce)
  • výběr učebních materiálů
  • ověření jazykové úrovně studentů a zvyšování motivace k předmětu (mezinárodně platné zkoušky apod.)

 

Na případových videích budou demonstrovány vhodné postupy např. při hospitacích.  Účastníci budou vyhledávat vhodné a nevhodné příklady a pod.

Celková hodinová dotace: 12 vyučovacích hodin

Závaznou přihlášku na seminář naleznete zde

Ukončení kurzu:
Kurz bude ukončen vydáním osvědčení pro úspěšné posluchače.

 

4.      E-learning, jazykový kurz

– on-line jazykový kurz Net Languages, který kombinuje samostatnou výuku s konzultacemi s on-line učitelem
– kurz zahrnuje všechny hlavní součásti typické pro jazykový kurz (čtení, poslech, psaní, mluvení), nejdůležitější úseky gramatiky a slovní zásoby a zároveň pokrývá komunikativní funkce jazyka
– možnost interakce s učebním materiálem, učitelem i ostatními studenty
– není určena vstupní úroveň angličtiny
– kurz je určený všem pedagogickým pracovníkům

Net Languages – základní info

Obsah kurzu
licence na 6 měsíců
5 lekcí obsahuje vždy 3 konzultace s on-line učitelem

Závaznou přihlášku do kurzu naleznete zde

Ukončení kurzu:
Kurz bude ukončen vydáním osvědčení pro úspěšné posluchače.

 

5.      E-learning, metodický kurz

– průlomová náplň i forma kurzu
– umožňuje s minimálními časovými náklady absolvovat vysoce kvalitní metodickou výuku on-line podporovanou vlastním tutorem, který opravuje zadané úkoly a práce a poskytuje konzultace on-line
– možnost interakce s učitelem, učebními materiály a ostatními studenty
– závěrečný písemný úkol – studenti vytvoří souvislejší text s využitím jazykového materiálu probraného v příslušné lekci

Obsah kurzu
licence na 6 měsíců
každá lekce obsahuje vždy 3 konzultace s on-line učitelem

Závaznou přihlášku do kurzu naleznete zde

Ukončení kurzu:
Kurz bude ukončen vydáním osvědčení pro úspěšné posluchače.

 

2.      Cena kurzů

kurz je pro posluchače zdarma
kurzy jsou plně hrazeny ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

3.      Harmonogram kurzů

Bude průběžně upřesňován

 

4.      Rozhodli jste se přihlásit do některého z nabízených kurzů?

 

Máte-li zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat:

Lucie Sojková
manager projektu
tel.: +420 261 109 234
e-mail: sojkova@mail.akcentcollege.cz