AJ – rozšířující studium

Forma studia

 

pic_lifelongCelkový počet 300 hodin (1. rok programu 140 hodin, 2. rok programu 160 hodin) je realizován formou kombinující přímou, kontaktní výuku a výuku distanční s výraznou převahou prezenční formy (poměr 114:29 v 1. roce realizace vzdělávacího programu, 117:40 v 2. roce realizace vzdělávacího programu). Prezenční forma studia je v každém roce výuky realizována v kontaktních dnech (2 x měsíčně 6 hodin po dobu dvou školních roků).

 

V příslušných kontaktních dnech jsou vyučující vzdělávacího programu jeho účastníkům k dispozici v konzultačních hodinách; na začátku každého úseku studia jsou specifikovány také konzultace on-line. Součástí studia je (ve vybraných předmětech) složka e-learningová a práce on-line.

 

Vzdělávací cíl

Cílem vzdělávacího programu je:

  • v opoře o poznatky o jazykovém systému angličtiny a o jejím užívání zvýšit komunikační jazykovou kompetenci (tj. kompetenci lingvistickou, sociolingvistickou a pragmalingvistickou) cílové skupiny pedagogických pracovníků (učitelů bez odborné kvalifikace pro výuku cizího jazyka – viz zde bod 6) tak, aby odpovídala úrovni C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky, a to se zaměřením jak na produkční (mluvení, psaní), tak i recepční (naslouchání, čtení) činnosti,
  • založit a postupně prohlubovat oborově didaktické znalosti cílové skupiny pedagogických pracovníků tak, aby jejich pedagogické působení přinášelo ve výuce cizího jazyka žádoucí efekty.

 

Na obecné rovině jsou tedy cíle projektu totožné s třetím strategickým směrem Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky (Podpora cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií), konkrétně s tím jeho cílem, který je pro oblast podpory cizích jazyků formulován jako cíl základní – zkvalitnění výuky cizích jazyků.

 

Svým absolventům vzdělávací program zaručí:

  • posun komunikativně jazykových kompetencí z úrovně B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky na úroveň C1; tento posun zahrne kompetence lingvistické (znalosti a dovednosti ve zvukovém, lexikálním a gramatickém plánu angličtiny), sociolingvistické (vztažené k sociokulturním podmínkám užívání, tj. např. zvládnutí komunikačních aj. norem, strategií zdvořilosti apod.) i pragmalingvistické (související s funkčním užíváním jazykových prostředků v různých typech textů a v různých typech interakce v různých kulturních prostředích);
  • osvojení poznatků a dovedností oborově didaktických (diferencovaných vzhledem k věku adresáta výuky) a schopnost účinně aplikovat nabyté  kompetence ve vlastní pedagogické praxi.

 

Hodinová dotace

  1. rok studia 2. rok studia
Předmět Prezenčně Distančně Prezenčně Distančně 
Jazyková cvičení angličtina
38 10 38 15
Didaktika anglického jazyka 20 10 24 6
Fonetika a fonetická cvičení 15 0 0 0
Jazykový systém I (Úvod do lexikologie, Morfologie) 30 4 0 0
Jazykový systém II (Syntax) 0 0 30 6
Anglický jazyk v komunikaci 0 0 15 5
Kultura anglicky mluvících zemí 8 3 7 6
Anglicky psaná literatura pro děti a mládež 3 2 3 2
         
Celkem hodin 114 29 117 40
 

 

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů

Do jedné výukové skupiny vzdělávacího programu je zařazeno 10–15 studentů.
Cílovou skupinou vzdělávacího programu jsou pedagogové (ZŠ, SŠ, VOŠ), kteří anglický jazyk vyučují / budou vyučovat, kteří ale pro výuku anglického jazyka nemají odbornou kvalifikaci a

 

  • kteří jsou absolventy akreditovaných magisterských studijních oborů s kvalifikací učitel, popř.
  • kteří jsou absolventy magisterských studijních oborů a kteří v současné době studují programy (např. v rámci celoživotního vzdělávání) určené k získání odborné kvalifikace učitel.

 

Další informace Vám poskytne studijní oddělení na e-mailu info@akcentcollege.cz, nebo na tel. 261 109 234 a 261 109 259.