AJ – předškolní vzdělávání

Studium k prohlubování kvalifikace

Forma studia

Celkový počet 300 hodin (1. rok programu 157 hodin, 2. rok programu 143 hodin) je realizován formou kombinující přímou, kontaktní výuku a výuku distanční s výraznou převahou prezenční formy (poměr 120:37 v 1. roce realizace vzdělávacího programu, 110:33 160;2. roce realizace vzdělávacího programu). Prezenční forma studia je v každém roce výuky realizována v kontaktních dnech (2x měsíčně 6 hodin po dobu dvou školních let) a v týdenních soustředěních (5 dnů po 8 hodinách vždy jedenkrát za školní rok).

 

V příslušných kontaktních dnech jsou vyučující k dispozici k přímým konzultacím v konzultačních hodinách. Součástí studia je (ve vybraných předmětech) složka e-learningová a práce on-line.

 

Vzdělávací cíl

Cílem vzdělávacího programu je:

  • v opoře o základní poznatky o jazykovém systému angličtiny a o jejím užívání založit, popř. rozvíjet komunikační jazykovou kompetenci (tj. kompetenci lingvistickou, sociolingvistickou a pragmalingvistickou) cílové skupiny pedagogických pracovníků mateřských škol, popř. jiných předškolních zařízení tak, aby u absolventa vzdělávacího programu odpovídala úrovni A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky. V této souvislosti se vzdělávací program zaměří jak na zvládnutí produkčních činností (mluvení, psaní), tak i činností recepčních (naslouchání, čtení); vzhledem k povaze práce s jazykem v předškolních zařízeních bude ale akcentovat zvl. mluvenou formu jazyka a interakční dovednosti v angličtině.
  • založit a postupně prohlubovat specializované oborově didaktické znalosti pedagogických pracovníků tak, aby jejich práce s angličtinou v mateřské škole přinášela žádoucí efekty, tj. aby směřovala k přípravě dítěte předškolního věku na výuku anglického jazyka na 1. stupni základní školy

 

Na obecné rovině jsou tedy cíle projektu totožné se třetím strategickým směrem Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky (Podpora cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií), konkrétně ten jeho cíl, který je pro oblast podpory cizích jazyků formulován jako cíl základní – zkvalitnění výuky cizích jazyků. 

 

Vzdělávací program poskytuje svým absolventům základní znalosti a dovednosti potřebné k tomu, aby dokázali založit základní komunikační návyky předškolních dětí v cizím jazyce, vzbudili v nich zájem o angličtinu a cizí jazyky vůbec, motivovali je k tomu, aby se chtěli angličtině věnovat, a připravili je tak na výuku angličtiny na 1. stupni základní školy.

 

Svým absolventům vzdělávací program zaručí:

  • posun jazykových a komunikačních kompetencí v angličtině na úroveň A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky, a to pokud jde o kompetence lingvistické (znalosti a dovednosti ve zvukovém, lexikálním a gramatickém plánu angličtiny), sociolingvistické (vztažené k sociokulturním podmínkám užívání jazyka, tj. např. k zvládnutí komunikačních aj. norem, strategií zdvořilosti apod.) i pragmalingvistické (související s funkčním užíváním jazykových prostředků v různých typech textů a v různých typech interakce v různých kulturních prostředích);
  • osvojení poznatků a dovedností oborově didaktických speciálně zaměřených k předškolnímu věku a vytvoření předpokladů k tomu, aby byli schopni oborově didaktické poznatky a dovednosti účinně aplikovat v každodenní práci s dětmi v mateřské škole, případně jiných podškolních zařízeních

 

Hodinová dotace

  1. rok studia 2. rok studia
Předmět Prezenčně Distančně Prezenčně Distančně  Atestace
Jazyková cvičení angličtina
80 18 80 17

Zkouška po
1. roce studia

Fonetika a fonetická cvičení 10 5 0 0 0
Didaktika anglického jazyka
pro předškolní děti 
25 5 30 5 Zápočet po
1. roce studia
Kultura anglicky mluvících zemí 5 9 5 6 0
           obhajoba závěrečné
práce, závěrečná
zkouška
Celkem hodin 120 37 115 28  
 

 

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů

Do jedné výukové skupiny vzdělávacího programu je zařazeno 10 – 15 studentů.

 

Cílovou skupinou vzdělávacího programu jsou pedagogičtí pracovníci mateřských škol, příp. jiných předškolních zařízení, kteří mají pro práci v předškolních zařízeních příslušnou kvalifikaci a kteří usilují o její prohlubování; nemají totiž takové kompetence v angličtině, ani příslušné oborově didaktické znalosti a dovednosti, aby mohli s angličtinou v předškolním zařízení efektivně pracovat a připravovat tak děti předškolního věku na výuku angličtiny na 1. stupni základní školy.

 

Další informace Vám poskytne studijní oddělení na e-mailu info@akcentcollege.cz, nebo na tel. 261 109 234