AC Melas

sticker-100x24-cmyk

Projekt je zaměřen zejména na intenzivní jazykovou přípravu pedagogických pracovníků ukončenou některou z mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek.

V projektu nabídneme různé typy kurzů angličtiny a němčiny (part-time i intenzivní kurzy) s možností složení jazykové zkoušky a také metodické semináře pro metodiky a vedoucí předmětových komisí.

 

1. Cílová skupina projektu

Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol Středočeského kraje.

Aktivity tohoto projektu jsou určeny kvalifikovaným i nekvalifikovaným učitelům angličtiny a a němčiny, učitelům ostatních předmětů, metodikům a vedoucím předmětových komisí.

Pokud si nejste jisti, zda jste cílovou skupinou projektu, kontaktujte managera projektu Petru Benešovou e-mailem: petra.benesova@akcent.cz nebo se informujte na tel. čísle +420 261 109 250.

 

2. Aktivity projektu

1. Angličtina – Jazykový kurz s tematickými bloky

Pro účastníky projektu vytvoříme jazykový kurz angličtiny s tematickými bloky. Kurz bude určen pedagogům MŠ a 1. stupně ZŠ, kteří angličtinu vyučují nebo chtějí vyučovat a (1) jejich jazyková úroveň je A1-A2 a potřebují tedy pro praxi jazykovou úroveň zvýšit a (2) chtějí se dozvědět více o nejnovějších trendech v metodice ve výuce angličtiny předškolních dětí, resp. dětí na 1. stupni ZŠ.

 

V 10 výukových dnech po dobu 5 měsíců (2 výukové dny v měsíci) účastníci kurzu absolvují celkem 40 hodin výuky jazyka a 10 hodin výuky metodiky formou tematických workshopů během každého výukového dne. Workshopy poskytnou účastníkům mj. praktické ukázky příkladů dobré praxe prostřednictvím videonahrávek z reálných hodin angličtiny v mateřských školách a na 1. stupni ZŠ, nabídnou jim ucelený návod pro výuku jednotlivých věkových kategorií včetně ukázkových aktivit a možností práce s dětmi při výuce angličtiny.

 

typ kurzu: docházkový, kontaktní dny 2x v měsíci po 5 hdinách
hodinová dotace: 50 vyučovacích hodin
počet účastníků v kurzu: 6-12
počet kurzů: 4
místo konání: Praha

 

Kurz bude ukončen certifikátem o jeho absolvování pro účastníky s nejméně 80% docházkou.

 

1. Angličtina – intenzivní azykový kurz – příprava ke zkoušce

Intenzivní zazykový kurz je určen všem pedagogům MŠ, ZŠ i SŠ Středočeského kraje, kteří chtějí zvýšit svou jazykovou kvalifakaci složením některé z cambridgeských zkoušek.
V průběhu kurzu budou mít posluchači možnost nejen konsolidovat a následně rozšířit své jazykové znalosti, ale zejména se seznámí s formátem cambridgeských zkoušek (PET, FCE, CAE, CPE). Na začátku kurzu absolvují tzv. zkoušku nanečisto, která odhalí jejich slabé stránky, na kterých budou moci během následující výuky pracovat. V hodinách budou intenzivně pracovat na osvojení si zkouškových technik, a to pro všechny části zkoušky, tedy Speakong, Writing, Reading, Listening a Use of English. Na závěr kurzu posluchači opět absolvují zkoušku nanečisto a následně získají od lektora zpětnou vazbu s doporučením, která úroveň zkoušky je pro ně vhodná.

 

Po přihlášení do kurzu budou zájemci otestováni on-line testem a na základě výsledků zařazeni do skupiny s odpovídající jazykovou úrovní. Podle jazykové úrovně účastníků kurzu bude také volena příprava na dpovídající úroveň zkoušky. Předpokládáme úrovně PET, FCE, CAE, výjimečně CPE.

 

typ kurzu: 14 denní intenzivní
hodinová dotace: 60 vyučovacích hodin
počet účastníků v kurzu: 6-12
počet kurzů: 3
místo konání: Praha

 

Kurz bude ukončen certifikátem o jeho absolvování pro účastníky s nejméně 80% účastí.

 

3. Němčina – intenzivní jazykový kurz – příprava ke zkoušce

Intenzivní jazykový kurz je určen všem pedagogům MŠ, ZŠ i SŠ Středočeského kraje, kteří chtějí zvýšit svou jazykovou kvalifakaci složením některé z mezinárodně uznávaných zkoušek z němčiny. V průběhu kurzu budou mít posluchači možnost nejen konsolidovat a následně rozšířit své jazykové znalosti, ale zejména se seznámí s formátem zkoušek (Start Deutsch, Zertifikat Deutsch, Goethe Zertifikat B1 – C1). Na začátku kurzu absolvují tzv. zkoušku nanečisto, která odhalí jejich slabé stránky, na kterých budou moci během následující výuky pracovat. V hodinách budou intenzivně pracovat na osvojení si zkouškových technik, a to pro všechny části zkoušky. Na závěr kurzu posluchači opět absolvují zkoušku nanečisto a následně získají od lektora zpětnou vazbu s doporučením, která úroveň zkoušky je pro ně vhodná.

 

typ kurzu: 14 denní intenzivní
hodinová dotace: 60 vyučovacích hodin
počet účastníků v kurzu: 6-12
počet kurzů: 2
místo konání: Praha

 

Kurz bude ukončen certifikátem o jeho absolvování pro účastníky s nejméně 80% účastí.

 

4. Angličtina – Metodický seminář pro pedagogy, metodiky a vedoucí předmětových komisí

Pro pedagogy, metodiky a vedoucí předmětových komisí ZŠ a SŠ ve Středočeském kraji, vytvoříme dvoudenní seminář specielně zaměřený na problematiku zkvalitnění postupů vedoucích k efektivnějšímu hodnocení práce pedagogických pracovníků (včetně rodilých mluvčí), jejich výběru a vedení s důrazem na zpětnou vazbu a na zvyšování motivace žáků/studentů k učení se jazyku.

 

V průběhu semináře budou probrána např. témata:

  • hospitace (průběh, vyhodnocení a následná práce s pedagogem)
  • rozvoj učitelských dovedností (příprava a vedení workshopů)
  • rodilý mluvčí (koordinace práce r.m. a ostatních učitelů AJ, r.m. při volitelných aktivitách, kvalifikace, výběr, využití při výuce)
  • výběr učebních materiálů
  • ověření jazykové úrovně studentů a zvyšování motivace k předmětu (mezinárodně platné zkoušky apod.)

 

Na případových videích budou demonstrovány vhodné postupy např. při  hospitacích. Účastníci budou vyhledávat vhodné a nevhodné příklady a pod.

typ kurzu: dvoudenní seminář (občerstvení a ubytování pro účastníky zajištěno)
hodinová dotace 12 vyučovacích hodin
počet účastníků v semináři: 25
počet seminářů: 3
místo konání: Praha

 

Kurz bude ukončen osvědčením o absolvování.

oběd a ubytování (1 noc) se snídaní v ceně

Vstupní test z angličtiny v tomto případě není potřeba

 

5. Angličtina – semestrální přípravný kurz a zkouška

V této aktivitě nabídneme pedagogům Středočeského kraje možnost navštěvovat semestrální kurz zaměřený na intenzivní přípravu ke složení některé z cambridgeských zkoušek. Kurz bude probíhat 2x měsíčně 4 hodiny po dobu 5 měsíců a bude ukončen tak, aby se pedagogové mohli přihlásit na nejbližší termín zkoušky.
V průběhu kurzu účastníci absolvují tzv. zkoušku nanečisto. V kurzu budou trénovány zkouškové techniky zaměřené se na všechny části zkoušky, tedy Speaking, Writing, Reading, Listening a Use of English. Pedagogové získají od lektora nazávěr zpětnou vazbu s doporučením, která úroveň zkoušky je pro ně v danou chvíli nejvhodnější.

 

Po přihlášení do kurzu budou zájemci otestováni on-line testem a na základě výsledků zařazeni do skupiny s odpovídající jazykovou úrovní. Podle jazykové úrovně účastníků kurzu bude také volena příprava na odpovídající úroveň zkoušky. Předpokládáme úrovně PET, FCE, CAE, výjimečně CPE.

 

Účastníci kurzu mohou po jeho absolvování složit vybranou zkoušku (PET, FCE, CAE či CPE)
Z prostředků projektu bude hrazen 1. pokus o zkoušku.

 

typ kurzu: docházkový, kontaktní dny 2x v měsíci po 4 hodinách
hodinová dotace: 40 vyučovacích hodin
počet účastníků v kurzu: 6-12
počet kurzů: 4
místo konání : Praha

 

Kurz bude ukončen certifikátem o jeho absolvování pro účastníky s nejméně 80% účastí.

 

6. Němčina – semestrální přípravný kurz a zkouška

V této aktivitě nabídneme pedagogům Středočeského kraje možnost navštěvovat semestrální kurz zaměřený na intenzivní přípravu ke složení některé z mezinárodně uznávaných zkoušek z němčiny. Kurz bude probíhat 2x měsíčně 4 hodiny po dobu 5 měsíců a bude ukončen tak, aby se pedagogové mohli přihlásit na nejbližší termín zkoušky.
V průběhu kurzu účastníci absolvují tzv. zkoušku nanečisto. V kurzu budou trénovány zkouškové techniky zaměřené na všechny části zkoušky, tedy mluvení, psaní, čtení, poslech a gramatická část. Pedagogové získají od lektora na závěr zpětnou vazbu s doporučením, která úroveň zkoušky je pro ně v danou chvíli nejvhodnější.

 

Po přihlášení do kurzu budou zájemci otestováni on-line testem a na základě výsledků zařazeni do skupiny s odpovídající jazykovou úrovní. Podle jazykové úrovně účastníků kurzu bude také volena příprava na odpovídající úroveň zkoušky. Předpokládáme úrovně Start Deutsch 1, 2, Zertifikat Deutsch (úroveň B1), Goethe-Zertifikat B2, výjimečně Goethe-Zertifikat C1.

 

Účastníci kurzu mohou po jeho absolvování složit vybranou zkoušku (Start Deutsch 1, 2, Zertifikat Deutsch, Goethe-Zertifikat B2, C1).
Z prostředků projektu bude hrazen 1. pokus o zkoušku.

 

typ kurzu: docházkový, kontaktní dny 2x v měsíci po 4 hodinách
hodinová dotace: 40 vyučovacích hodin
počet účastníků v kurzu: 6-12
počet kurzů: 2
místo konání : Praha

 

Kurz bude ukončen certifikátem o jeho absolvování pro účastníky s nejméně 80% docházkou.

 

3. Cena kurzů

Kurzy jsou pro posluchače zdarma
Kurzy jsou plně hrazeny ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

4. Harmonogram kurzů

Jazykový kurz angličtiny s tématickými bloky:
17.1. – 5.6.2012
24.1. – 12.6.2012

Intenzivní kurz angličtiny – příprava ke zkoušce

9. – 20.7.2012
13. – 24.8.2012

Intenzivní kurz němčiny – příprava ke zkoušce

6. – 17.8.2012

Dvoudenní metodický seminář pro pedagogy, metodiky a vedoucí přemětových komisí
25.-26.1.2012
21.-22.5.2012
24.-25.9.2012

Semestrální kurz angličtiny – příprava ke zkoušce a zkouška
19.1. – 24.5.2012
26.1. – 31.5.2012
6.2. – 11.6.2012

Semestrální kurz němčiny – příprava ke zkouškce a zkouška
13.2. – 25.6.2012

 

5. Rozhodli jste se přihlásit do některého z nabízených kurzů?

  • Vytiskněte si závaznou přihlášku: zde
  • Zašlete vyplněnou a podepsanou přihlášku na adresu:

AKCENT College, s.r.o.
Petra Benešová
Bítovská 5
140 00 Praha 4

nebo e-mailem na adresu petra.benesova@akcent.cz

  • Po obdržení Vaší závazné přihlášky Vás budeme kontaktovat na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.
  • Pokud máte zájem o některý z jazykových kurzů (všechny mimo metodický seminář), je také nutné, abyste vyplnili rozřazovací on-line test na www.akcent.cz v sekci on-line testy a před odesláním testu do ponámky uvedli heslo MELAS, abychom Váš test mohli odentifikovat.

 

Máteli zájem se do některého kurzu přihlásit, neváhejte nás kontaktovat.

Petra Benešová
manager projektu
tel.: +420 261 109 250
e-mail: petra.benešova@akcent.cz