Učitelství předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ: cizí jazyk

Absolventům neučitelských magisterských studijních oborů, kteří mají angličtinu na úrovni min. C1, nabízíme vzdělávací program pro získání odborné kvalifikace v oboru cizí jazyk (dříve DPS).

 • Celková hodinová dotace programu je 250 hodin (95 prezenčních/155 distančních)
 • Vzdělávací program je akreditován MŠMT v rámci DVPP.
 • Platnost akreditace do 14. 6. 2020

 

Délka studia

 • tři semestry

 

Vstupní požadavky pro studium

 • vysokoškolské vzdělání magisterské úrovně neučitelského směru a současně angličtina na úrovni minimálně C1.

 

Garant programu

PaedDr. Dana Hánková, Ph.D.

 

Vzdělávací program se skládá ze tří modulů:

 1. Modul pedagogicko psychologický
 2. Modul obecně a oborově didaktický
 3. Modul pedagogické praxe

 

Forma studia

Vzdělávací program je realizován kombinovanou formou jako kombinace formy

 • prezenční (kontaktní), a to ve výukových dnech dle aktuálního rozvrhu příslušného běhu vzdělávacího programu
 • distanční, kdy účastník vzdělávacího programu dle pokynů pedagoga a pod jeho vedením a kontrolou pracuje mimo prostředí vysoké školy
 • součástí studia bude (ve vybraných předmětech) složka e-learningová a práce on-line.

 

Pedagogické praxe je zajišťována ve spolupráci s jazykovou školou Akcent IH .

 

Kontrola studia vzdělávacího programu (zápočty, zkoušky) probíhá ve zkouškových obdobích shodných se zkouškovými obdobími vysoké školy Akcent College.

 

Cílem vzdělávacího programu je

 • založit a prohloubit znalosti a dovednosti získané v předmětech pedagogických, psychologických, obecně a oborově didaktických; v předmětu Pedagogická praxe pak tyto znalosti a dovednosti využívat ve vyučovacím procesu, jehož budou účastníci vzdělávacího programu (v rámci výuky předmětu Pedagogická praxe) aktivními účastníky.
 • vybavit účastníky vzdělávacího programu poznatky a dovednostmi zacílenými k tomu, aby jejich budoucí pedagogické působení přinášelo ve výuce cizího jazyka žádoucí efekty.

 

Struktura programu

1. semestr

Předmět Prezenční výuka Distanční výuka
Forma kontroly studia
Základy pedagogiky
10 16 ZK
Základy psychologie 10 16 ZK
Obecná didaktika 10 16 Z
Pedagogická a školní psychologie 5 8 zápočet v 2. semestru

2. semestr

Předmět Prezenční výuka Distanční výuka
Forma kontroly studia
Pedagogická a školní psychologie 5 8 Z
Školní pedagogika 10 16 Z
Úvod do jazykové výuky dětí
a mládeže
10 20 Z, ZK
Lingvodidaktika I.: výuka
prostředků jazykového systému
10 20 Z, ZK

3. semestr

Předmět Prezenční výuka Distanční výuka
Forma kontroly studia
Lingvodidaktika II.: výuka              
řečových dovedností
10 20 Z, ZK
Pedagogická praxe 15 15 Z
 
 

 

Zakončení studia

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou sestávající ze dvou částí:

 1. Ústní zkouška z pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky
 2. Obhajoba závěrečné práce z oborové didaktiky (zadává se v polovině 2. semestru)

Upřesnění cílové skupiny

Program je určen pro absolventy magisterských studijních oborů bez kvalifikace pro výuku anglického jazyka, kteří mají angličtinu na úrovni min. C1.

Předpokladem zařazení do programu je kompetence v angličtině na úrovni C1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky (odpovídající certifikovaným zkouškám typu Cambridge English: Advanced (CAE), Cambridge English: Business Higher, IELTS grade 6,5 – 7 (Academic), všeobecná státní zkouška z angličtiny apod.).

Pokud uchazeč tato osvědčení nemá, je předpokladem pro zařazení do programu úspěšné splnění písemného testu (úroveň C1) a absolvování ústního pohovoru (prověření kompetencí v mluveném jazyce).

 

Místo konání:

Akcent College, s.r.o., Bítovská 5, 140 00 Praha 4